محورهای اولین همایش ملی دانشگاه سبز:

  1. دانشگاه سبز، برنامه­ ریزی و ساختار؛
  2. دانشگاه سبز، تجربیات داخلی و بین­ المللی؛
  3. دانشگاه سبز و بهینه­ سازی مصرف انرژی؛
  4. دانشگاه سبز و استفاده از انرژی­ های تجدیدپذیر؛
  5. دانشگاه سبز و مدیریت مصرف آب و پساب؛
  6. دانشگاه سبز و حفظ محیط زیست؛
  7. دانشگاه سبز و معماری؛
  8. دانشگاه سبز، فرهنگسازی و آموزش؛
  9. دانشگاه سبز و مدیریت پسماند؛
  10. دانشگاه سبز و حمل و نقل.