کمیته برگزاری
دکتر عبدالمجید مصلح
رئیس شورای سیاستگذاری
ریاست دانشگاه خلیج فارس
پست الکترونیکی: mosleh [at] pgu.ac.ir
دکتر شهریار عصفوری
نائب رئیس
معاون پژوهشی دانشگاه خلیج فارس
پست الکترونیکی: osfouri [at] pgu.ac.ir
دکتر روح اله فاتحی
دبیر کمیته علمی
استادیار مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس
پست الکترونیکی: fatehi [at] pgu.ac.ir
دکتر احمد جامه خورشید
دبیر اجرایی
استادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس
پست الکترونیکی: jamekhorshid [at] pgu.ac.ir
کمیته علمی
دکتر جهانگیر حیدری
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه خلیج فارس
پست الکترونیکی: jheidari [at] pgu.ac.ir
دکتر پویا دولابی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه خلیج فارس
پست الکترونیکی: dolabi [at] pgu.ac.ir
مهندس مصطفی منفرد
عضو کمیته علمی
مدیر کارگروه انرژی اداره کل طرحهای عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پست الکترونیکی: omrani.nezarat [at] gmail.com
دکتر غلامرضا ایمانی
عضو کمیته علمی
استادیار مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس
پست الکترونیکی: imani [at] pgu.ac.ir
دکتر محسن عباسی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
پست الکترونیکی: m.abbasi [at] pgu.ac.ir
دکتر علی محمد صنعتی
عضو کمیته علمی
استادیار پژوهشکده خلیج فارس دانشگاه خلیج فارس
پست الکترونیکی: sanati [at] pgu.ac.ir