- نویسندگان محترمی که مقاله آنها برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است، لازم است که مقاله خود را مطابق الگوی مشخص شده زیر تهیه نمایند.


 - پوستر بایستی در ابعاد 100 در 70 سانتی متر (مطابق با الگوی موجود) آماده و چاپ شود.


- لازم است که حداقل یکی از نویسندگان مقاله، در روز اول همایش (چهارشنبه) پوستر خود را در محل تعبیه شده نصب نموده و در کنار پوستر برای ارائه توضیحات حضور داشته باشد. گواهی شرکت در همایش در پایان روز اول همایش ارائه خواهد شد.


الگوی آماده سازی پوستر   الگوی آماده سازی پوستر فارسی